Общи условия на онлайн игра „ПроФерон“

– Играта е организирана от Аромания АД, /AroLife/.
– Участниците в играта са задължени да спазват условията и правилата, които по-долу се споменават като Официални Правила на Играта.
– Организаторът на играта има право да допълва или да променя Официалните Правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на https://arolife.bg/.
– Продължителност на играта: от 01.02.2023  до  10.02.2023 вкл.
– В играта могат да участват всички физически лица, установени в България, с изключение на служителите на Аромания АД, както и членовете на семействата им.
–  В случаи на злоупотреба, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително свързани с разпространението на епидемично заболяване, организаторът има правото да прекрати играта във всеки един момент. При тези случаи не се дължи никакво обезщетение на участниците.
– Участниците се задължават да спазват Официалните Правила и техните условия.
За награда е определен следния продукт – Проферон за деца – 10 бр. на 10 отделни потребителя, изтеглени чрез жребий на случаен принцип, пред пет-членно жури, според правилата за теглене на томболни игри.

Механизъм на играта:

* За да участват в играта, участниците трябва да отговорят на въпрос, който ще бъде зададен на официалната страница на Аромания АД – https://arolife.bg/
Това трябва да се случи в периода, посочен за провеждане на играта, от  01.02.2023  до  10.02.2023
*Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка.
* Всеки участник присъства само по един път в списъка, от който се теглят печелившите.
* При неспазване на необходимите условия от даден участник за включване в играта Аромания АД си запазва правото да не го включи в общото теглене на печелившите.
* В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено организатора за това на email: info@arolife.bg и посочи профила, с който се е регистрирал;
* Участниците, които ще спечелят посочената по-горе награда, ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 10.02.2023.
* Един участник не може да бъде изтеглен повече от веднъж.
* Печелившите ще бъдат уведомени на имейла, който са посочили за участие в играта не по-късно от 20.02.2023.
* Печелившите трябва да се свържат с Аромания АД,  в срок от 30 дни след приключването на играта. Ако не го направят, губят правото си да получат своята награда.
* Получаването на наградата от печеливш участник се извършва, чрез изпращането ѝ на  посочения от него адрес на територията на Република България за сметка на Аромания АД. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си при посикване от куриерската фирма, печелившият загубва правото си върху наградата и тя не се предоставя. Наградата се доставя съгласно работното време на куриерската фирма.

* При пристигнала в лошо състояние награда, поради небрежност от страна на куриерската фирма, организаторът не носи отговорност.
* В случай, че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил, организаторът не носи отговорност.
* Използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби са забранени.
Всеки участник, който се опита да наруши правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Нарушение изрично включва действия за:
– използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността;
– използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
– друго действие, променящо механизмите за участие в активността, което увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите правила.
–  Замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда не се допуска. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица също не е разрешено.
Информация, свързана със защита на потребителските данни
* Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от играта.
Обявяването на победителите се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на името, с което са регистрирани, за да участват в играта.
* Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на играта.
* Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на играта.
*Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личните данни на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите правила и общи условия за участие и действащото законодателство.
*Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известeните, станали му известни при участието им. Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е изрично съгласие за обработка на данни за нуждите на участие в играта по смисъла на чл.6, §1, б.“а“ от Регламент 2016/679. Можете по всяко време да поискате преустановяване на обработка на данните ви. Отказът за обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност за участие в последващи игри. Данните се обработват за срок до 30 дни след провеждане на играта, освен при печеливши лица, чиито лични данни се обработват до 6 месеца от определянето им за печеливши. Участниците имат право на възражения срещу обработването на данните им, право на коригиране, както и правото да бъдат забравени, както и на жалба пред Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg Данните не се предоставят на други обработващи или администратори, на трети лица, извън територията на България.
* Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши участници, претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
* Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.
* Евентуално възникнали спорове между организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
* Организаторът на играта не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален имейл или телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.
 Аромания АД запазва правото си да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира промоцията и/или да я прекрати.
Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на https://arolife.bg/ и действат през целия период на провеждане на настоящата игра.