ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ: https://arolife.bg/.
Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от  “Аромания” АД услуги посредством уебсайт  https://arolife.bg/    („Общите условия“) и урежда отношенията между „Аромания” АД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайт  https://arolife.bg/  услуги и ресурси.
 
I. ТЕРМИНОЛОГИЯ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. “Аромания” АД (наричано още ДРУЖЕСТВОТО ) е акционерно дружество, ЕИК 205344199, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Административно-търговски комплекс, сграда А, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, ет. 8. e-mail: office@arolife.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. На основание чл. 229, ал. 2, във вр. с чл. 231, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. ДРУЖЕСТВОТО е администратор на лични даннии гарантира опазването на предоставените от потребителите на интернет страницата лични данни при ползването на същата.
1.2. Под „САЙТЪТ“ се разбира следния сайт – https://arolife.bg/, чрез който ТЪРГОВЕЦЪТ извършва услуги по презентация на хранителни добавки, отпускани без лекарско предписание.
1.3. Под „ПОТРЕБИТЕЛ“ се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата  https://arolife.bg/ на своя компютър.
1.4. Под „Регистриран ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта услуги и ресурси и е направил валидна регистрация в Уебсайта, съобразно изискванията на настоящите Общи Условия.
1.5. Под „ПРОДУКТ“ и/или „СТОКА“ се разбира Лекарства без рецепта, хранителни добавки, козметика, хомеопатия и други продукти, презентирани чрез интернет сайта.
1.6. Под „ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА“ се разбира част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.7. Под „УСЛУГИ“ се разбира извършваната презентация по интернет на хранителни добавки, козметика, хомеопатия и др., посредством Интернет сайт https://arolife.bg/.
 
 II. ОГРАНИЧЕНИЯ
 2.1. ВНИМАНИЕ! ДРУЖЕСТВОТО не презентира лекарствени продукти, които се отпускат с рецепта, по лекарско предписание на своята интернет страница.
2.2. Информацията за презентираните в интернет-страницата стоки и услуги, няма за цел да рекламира лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.
 
III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. С натискане на бутона – с маркиране на отметката „Приемам Общите условия”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
3.2.  Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение на информация в лог-файлове на сървъра на https://arolife.bg/,  съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
3.3. Презентирането на продуктите, които се намират на интернет страницата на https://arolife.bg/ не представлява правно обвързваща оферта, а следва да се приема като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия. Цялата информация относно продукти включително, но не само: листовка, характеристики, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като https://arolife.bg/ не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки. ДРУЖЕСТВОТО препоръчва на потребителите консултация с лекари-специалисти за установяване на точното здравословно състояние, подходящ начин на лечение, дозировка, странични действия и т.н.
При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайтаhttps://arolife.bg/ препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт. ДРУЖЕСТВОТО не препоръчва самолечение без консултация със специалист.
3.4. В съдържанието на https://arolife.bg/ са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на ДРУЖЕСТВОТО.
Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на сайта, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин https://arolife.bg/
единствено за персонална употреба.
3.5. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДРУЖЕСТВОТО, който има право да променя условията за предоставяне на услугите и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ДРУЖЕСТВОТОсе задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДРУЖЕСТВОТОима право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
3.6. ДРУЖЕСТВОТОне гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.
3.7. ДРУЖЕСТВОТОси запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите;
3.8. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДРУЖЕСТВОТО, съобразно българското законодателство.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда свободно Интернет сайта https://arolifebg/ без регистрация. Процедурата по регистрация е абсолютно доброволна и безплатна.
4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ДРУЖЕСТВОТОза всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
4.3ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта.
4.4. При попълване на секцията „ЛИЧНИ ДАННИ”   ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не въвежда друго съдържание и текст освен информация, пряко свързана с или описваща, съответно поясняваща изискваното съдържание на съответните полета. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право по никакъв начин да използва секцията „ЛИЧНИ ДАННИ”, за да публикува, отправя или приема каквито и да е предложения за извършване или сключване на каквито и да е правни сделки, нито да отправя каквито и да е други електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава винаги да държи полетата попълнени с вярна и принадлежаща на него информация.
4.5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ДРУЖЕСТВОТО, се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://aroliofe.bg/ услуги;
• да уведомява незабавно ДРУЖЕСТВОТО за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
4.6. Потребителите, абонирани за информационния бюлетин на https://arolifebg/, могат да прекратят абонамента си по всяко време при желание от тяхна страна.
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
 5.1. ДРУЖЕСТВОТО няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
5.2. ДРУЖЕСТВОТО има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://arolifebg/.
5.3. ДРУЖЕСТВОТО има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДРУЖЕСТВОТО да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://arolifebg/.
5.4. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДРУЖЕСТВОТО, във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за продуктите.
5.5. ДРУЖЕСТВОТО има право да събира и използва информацията, отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани.
5.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДРУЖЕСТВОТО за целите на предлаганите услуги, освен в случай на изрично несъгласие на ДРУЖЕСТВОТО, изпратено на следния e-mail адрес: office@arolife.bg. ДРУЖЕСТВОТО събира и използва информацията, за да изпълнява и подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ДРУЖЕСТВОТО ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
5.7. При връзка с клиентския център ДРУЖЕСТВОТО има право, със съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да записва телефонния разговор с цел подобряване на обслужването и повишаване ефективността на предлаганите услуги.
5.8. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ДРУЖЕСТВОТО не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само: случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДРУЖЕСТВОТО.
5.9. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта.
5.10. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
5.11. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са придобити от друго лице посредством неправомерен начин.
5.12. ДРУЖЕСТВОТО има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и чрез системата за размяна на електронни съобщения между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДРУЖЕСТВОТО, инкорпорирана в Уебсайта, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ДРУЖЕСТВОТО.
5.13. ДРУЖЕСТВОТО има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
5.14. ДРУЖЕСТВОТО има право да организира игри, промоции, томболи и др. при спазване на всички законови изисквания, като за целта се задължава да публикува на сайта общите условия за провеждането на същите, както и да изисква получаване на активно писмено съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за участие в обявените игри, промоции, томболи.
 
VI. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
 6.1. С цел закупуването на продукти от Интернет магазина https://arolifebg/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ подава лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и други необходими за изпълнение на услугата.. ДРУЖЕСТВОТО използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които предлага и за да получи необходимите данни за изпълнение на поръчката за продукти или услуги.
6.2. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДРУЖЕСТВОТО има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му.
6.3. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава, изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от https://arolifebg/ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.
6.4. ДРУЖЕСТВОТО гарантира на своите потребители конфиденциалност по отношение на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ДРУЖЕСТВОТО защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация/ предоставени по телефон и извършване на заявление за покупка като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДРУЖЕСТВОТО може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
6.5. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да предостави информацията по силата на закона.
6.6. Хипервръзките от  https://arolifebg/ към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако използвате тези хипервръзки, https://arolifebg/ не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
6.7. Сигурността при въвеждане и пренос на данните се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между сървъра на ДРУЖЕСТВОТО и ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
7.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
7.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ДРУЖЕСТВОТО е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ДРУЖЕСТВОТО. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
7.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ДРУЖЕСТВОТО дори ако не е било получено.
7.4. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
7.5. За всички неуредени от настоящите Общи условия договор въпроси – се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
7.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора Общите условия между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия на договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.
 
Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на “Аромания” АД от 10.02.2021г., в сила от0.02.2021г.